یادداشتهای یک معلم

هر پیشرفت و موفقیتی از اندیشه سرچشمه می گیرد . (توماس ادیسون)